Huishoudelijk Reglement

Algemeen

Artikel 1 Statuten

De statuten van de vereniging zijn van d.d. 29 augustus 2001. leder lid van de vereniging heeft het recht de statuten bij de secretaris in te zien. Tegen betaling kan een lid een kopie van de statuten ontvangen.

Volgens de statuten kent de vereniging leden en aspirant-leden.

– Lid: iemand die bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van achttien jaar heeft en bij de vereniging is aangesloten

– Aspirant-lid: iemand die bij het begin van het kalenderjaar jonger is dan achttien jaar en bij de vereniging is aangesloten

Het enige verschil tussen leden en aspirant-leden is dat aspirant-leden bij de algemene jaarvergadering geen stemrecht hebben. Uiteraard zijn zij wel welkom bij de algemene jaarvergadering om hun mening te laten horen en voorstellen te doen.

Artikel 2 Algemene plichten

leder lid en aspirant-lid is verplicht om de uitspraken/beslissingen welke zijn genomen in de algemene jaarvergadering te aanvaarden en uit te voeren. Uiteraard mogen deze uitspraken/beslissingen niet in strijd zijn met de wet of de statuten.

Ieder musicerend lid en aspirant-lid heeft de plicht om zich als muzikant voldoende in te zetten om te kunnen presteren op het niveau van de concertband. Hierbij wordt verwacht dat de muzikanten zoveel mogelijk repetities aanwezig zijn en thuis oefenen om zich verder te bekwamen. Voor de jeugdband bestaan eigen richtlijnen.

Artikel 3 Afdelingen vereniqing

Muziekvereniging St. Cecilia te Rijsbergen kent drie afdelingen, namelijk de Concertband, de Drumband, de Muziekopleiding (bestaande uit o.a. Jeugdband, de AMV-groep en individuele muzieklessen). Aangezien het kan voorkomen dat leden van de vereniging in meerdere orkesten van de vereniging meespelen is het belangrijk dat alle afdelingen bij het samenstellen van de activiteitenkalender rekening houden met elkaars activiteiten. Mochten activiteiten/optredens toch samenvallen, dan zal het bestuur in haar vergadering beslissen over de plannin

Artikel 4 Contributie

Het innen van de contributie gaat via automatische incasso. Het bestuur is vrij te bepalen op welk tijdstip dit zal plaatsvinden. Indien een lid of aspirant-lid in de loop van het kalenderjaar zijn of haar lidmaatschap opzegt, vindt er geen restitutie plaats van de betaalde contributie.

Artikel 5 Commissies

Binnen de vereniging bestaan meerdere commissies. Deze commissies zijn verantwoordelijk voor een bepaald taakgebied, zoals bijvoorbeeld de Muziek, -en Jeugdcommissie. Hiermee ondersteunen zij het bestuur.

Het bestuur stelt richtlijnen vast over het taakgebied van de commissie. ledere commissie valt onder de verantwoordelijkheid van een van de bestuursleden. Nieuwe commissies worden ingesteld door het bestuur

Artikel 6 RICH, Concerten, serenades, rondwandelingen

Het programma van optredens, in welke vorm dan ook, wordt samengesteld door de Muziekcommissie en direct na vaststelling aan de leden medegedeeld. leder lid of aspirant-lid heeft de plicht aan dit programma en andere activiteiten deel te nemen. Indien een lid of aspirant-lid niet aanwezig kan zijn bij een van de bovengenoemde activiteiten dient hij/zij dit zo snel mogelijk te melden. Bij een uitvoering van RICH of een concert bij de dirigent en het bestuurslid dat hiervoor is aangewezen. Bij de overige activiteiten is afmelden bij het voorgenoemde bestuurslid voldoende.

Artikel 7 Sponsoracties

Verwacht wordt van de leden dat zij deelnemen aan de diverse jaarlijkse sponsor- of fondsenwerving, maar ook ondersteunende activiteiten zoals bijvoorbeeld het organiseren van de kermis.

Artikel 8 Gebruik instrumenten en uitrusting

De instrumenten met toebehoren, kleding en overige goederen die door de vereniging in huur- of bruikleen zijn gesteld aan de leden en aspirant-leden blijven altijd eigendom van de vereniging.

Indien een lid of aspirant-lid deze materialen wil gebruiken voor doeleinden buiten de vereniging is hiervoor toestemming van het bestuur nodig. Uiteraard mag het gebruik niet leiden tot schade aan de materialen of anderszins nadelig zijn voor de vereniging.

Het bestuur stelt een beheerder van de instrumenten, kleding en overige goederen van de vereniging aan. Deze houdt hier toezicht op. Er is een inventarisatielijst aanwezig van de uitgegeven en nog opgeslagen instrumenten en materialen.

Het is niet toegestaan opgeslagen instrumenten of andere materialen te gebruiken zonder toestemming van het bestuur. Indien toestemming wordt verleend, wordt de beheerder van de instrumenten en materialen ingelicht.

Indien leden of aspirant-leden hun eigen instrument gebruiken ten behoeve van de vereniging, kan het instrument door en voor rekening van de vereniging worden verzekerd.

Artikel 9 Onderhoud instrumenten en uitrusting

ledere gebruiker van een instrument of overige materialen is hiervoor verantwoordelijk en aansprakelijk. Indien er sprake is van schade of de uitgegeven materialen niet meer naar behoren functioneren dient dit te worden gemeld aan de beheerder. Bij reparatie of vervanging door nalatigheid kan dit op de gebruiker worden verhaald.

Artikel 10 Archivaris

Door het bestuur wordt een archivaris aangewezen. Deze is verantwoordelijk voor de bladmuziek van de diverse afdelingen van de vereniging. De bladmuziek wordt door de archivaris beheerd en uitgedeeld aan de leden en de aspirant-leden. De verantwoordelijke vanuit de muziekcommissie en de jeugdcommissie neemt tijdig contact op met de archivaris wanneer aanwezige bladmuziek beschikbaar dient te zijn. Niet meer te gebruiken bladmuziek hoeft niet te worden ingeleverd, tenzij dit anders wordt aangegeven.

Muziekopleiding en orkesten

Artikel 11 Deelname Muziekopleiding

De Muziekopleiding bestaat naast de individuele opleiding uit twee groepen, namelijk de AMV-groep en de Jeugdband. AMV staat voor Algemene Muzikale Vorming. In een groep maken kinderen spelenderwijs kennis met muziek. Ze maken samen muziek door middel van zang, spel en gebruik van simpele instrumenten. Een aantal keer per jaar treden zij gezamenlijk op. Tijdens de lessen leren kinderen tevens noten lezen en maken zij kennis met verschillende instrumenten. Het kan gezien worden als een vooropleiding voordat zij een instrument leren bespelen.

Indien de keuze is gemaakt voor een instrument kan gestart worden met de individuele opleiding. Zodra een lid van de muziekopleiding voldoende kennis en ervaring heeft opgedaan met het bespelen van het gekozen instrument, kan toetreding tot de Jeugdband plaatsvinden. Toetreding tot de Jeugdband is altijd in samenspraak met de docent van het jeugdlid en de Jeugdcommissie,

Om de overgang van Jeugdband naar Concertband te verkleinen spelen leden uit de Concertband mee in de Jeugdband. Andersom wordt geprobeerd leden van de Jeugdband te betrekken bij opvoeringen van de Concertband.

Bij een voldoende niveau kan een aspirant-lid toetreden tot de Concertband. Deze beoordeling zal plaatsvinden door de dirigent van de Concertband in samenspraak met de dirigent van de Jeugdband. Indien een aspirant-lid toetreedt tot de Concertband wordt verwacht dat leden vanaf 14 jaar de gehele repetitie bijwonen.

Artikel 12 Repetities

Repetities van de Jeugdband en de Concertband vinden op maandagavond plaats. Zo nodig worden extra repetities gepland of groepsrepetities voor de betreffende secties. Er wordt verwacht dat leden en aspirant-leden bij alle repetities aanwezig zijn. Leden en aspirant-leden dienen op tijd aanwezig te zijn zodat instrumenten en overige materialen voor aanvang van de repetitie klaar staan. Indien een lid of aspirant-lid niet aanwezig kan zijn bij de repetitie, dient hij/zij zich afte melden bij het bestuurslid dat hiervoor door het bestuur is aangewezen. Indien meerdere repetities achter elkaar niet worden bijgewoond zal het bestuur contact opnemen met het betreffende lid of aspirant-lid over de reden van afrvezigheid.

Aansprakelijkheid

Artikel 13 Eigendommen leden

De vereniging is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies, diefstal of het op welke wijze dan ook verloren gaan van eigendommen van haar leden.

Artikel 14 Schade aan personen en eigendommen

De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, uit welke oorzaak voortkomend en van welke aarde dan ook, toegebracht aan of geleden door een lid of aspirant-lid of andere personen of hun eigendom op het terrein van de vereniging of bij de vereniging in gebruik zijnde gebouwen. Onder de vereniging vallen alle afdelingen daarvan, haar bestuursleden, alle andere personen die namens of voor de vereniging handelingen verrichten.

Ook aansprakelijkheid voor schade als hiervoor omschreven ontstaan tijdens activiteiten die verband houden met de vereniging is uitgesloten.

Overige Bepalingen

Artikel 18 Overige zaken

Over zaken, welke niet in het huishoudelijke reglement zijn vermeld, beslist het bestuur in overeenstemming met de statuten.

Artikel 19 Startdatum reqlement

Het reglement treedt in werking op 1 juli 2020 en komt in de plaats van het bestaande reglement. Aldus vastgesteld door de Algemene vergadering van 15 juni 2020.